|     |     |  

 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 18.9..2013

PREHLÁSENIE O COOKIES TU.

AVON COSMETICS, SPOL. S R.O. PREHLÁSENIE O OCHRANE INFORMÁCIÍ
 
 

ÚVOD, ROZSAH
OSOBNÉ ÚDAJE
ÚDAJE NEOSOBNEJ POVAHY

COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE
IP ADRESY
SOCIÁLNE SIETE A INTERAKTÍVNE NÁSTROJE
WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
NEZÁVISLÉ REKLAMNÉ SPOLOČNOSTI
BEZPEČNOSŤ
                                                                                                          

MOŽNOSŤ VOĽBY
PRÍSTUP
UCHOVANIE (ZÁLOHA ÚDAJOV)
POUŽITIE STRÁNOK DEŤMI
CEZHRANIČNÝ TRANSFER
AKTUALIZÁCIA TOHTO PREHLÁSENIA O OCHRANE INFORMÁCIÍ
KONTAKTUJTE NÁS
NEZÁVISLÝ ZÁSTUPCA/NEZÁVISLÁ ZÁSTUPKYŇA
 

 ÚVOD, ROZSAH

JAko spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o. (ďalej tiež len “Avon”, “nám” alebo “my”) činíme toto prehlásenie o ochrane informácií preto, aby sme vás informovali o tom, akým spôsobom
zhromažďujeme, spracovávame a sprístupňujeme informácie.
Toto prehlásenie o ochrane informácií sa vzťahuje na iformácie získané pomocou tejto webovej stránky, iných internetových stránok, aplikácií, widgetov a internetových nástrojov, ktoré na toto prehlásenie o ochrane údajov odkazujú (“Stránky”). Okrem toho, kedy je nižšie vyslovene uvedené, inak, sa toto Prehlásenie o ochrane informácií nevzťahuje na informácie získané spoločnosťou Avon inými spôsobmi, napríklad na iformácie získané bez využitia internetového prostredia.

Nezávislí zástupcovia spoločnosti (ďalej len “Nezávislí zástupcovia” alebo “Avon Ladies/Avon Gentleman”) sú oprávnení prezentovať produkty a služby spoločnosti Avon. Títo Nezávislí Zástupcovia nie sú so spoločnosťou Avon v pracovnom pomere. Spoločnosť Avon teda nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie alebo sprístupňovanie osobných údajov, týmito nezávislými zástupcami, a to ani pre ich marketingové účely. Ak pomocou stránok poskytnete informácie spoločnosti Avon, spoločnosť Avon k nim bude mať prístup a bude s nimi nakladať podľa tohto Prehlásenia o ochrane informácií.

Ak ste v kontakte s niektorými z nezávislých zástupcov spoločnosti Avon, mali by ste si priamo u týchto AL/AG overiť, akým spôsobom nakladá s Vašimi osobnými údajmi, ktoré im poskytujete.

Ak podávate žiadosť o registráciu ako Nezávislá zástupkyňa/Nezávislý zástupca (AVON Lady/AVON Gentleman), alebo ak už ňou ste, prečítajte si prosím všeobecne platné ustanovenia tohto prehlásenia o ochrane informácií a tiež časť Nezávislý zástupca/Nezávislá zástupkyňa na konci tohto prehlásenia o ochrane informácií, kde sú uvedené dôležité informácie o dodatočných postupoch pre ochranu osobných údajov, ktoré sa vzťahujú k Vašej osobe.


OSOBNÉ ÚDAJE

Spracúvanie osobných údajov. “Osobné údaje” sú údaje, na základe ktorých je možné určiť Vašu identitu, napr. meno, korešpondenčnú adresu (vrátane adries pre fakturáciu a dodanie), telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty a užívateľské meno. Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať v prípade, že sa rozhodnete využiť naše ponuky a programy alebo ak nám Vaše osobné údaje inak dobrovoľne poskytnete priamo poskytnete, vrátane prípadu, že sa u nás zaregistrujete, zakúpite produkty, zúčastníte sa našich interaktívnych akcií alebo budete iným spôsobom využívať naše stránky. Súhlas s poskytnutím osobných údajov nám udeľujete na dobu desať rokov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Pre zobrazenie Vašich práv kliknite sem.

Účel spracúvania osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžeme za predpokladu splnenia podmienok zákona o ochrane osobných údajov použiť na nasledujúce účely:

► na účel, na ktorý nám z Vašej strany boli Vaše osobné údaje konkrétne poskytnuté, napríklad na účel spracovania odpovede na Vaše otázky, či na účel vybavenia Vašich požiadaviek,
► na účel zasielania informácií o Vašom vzťahu či obchodoch s nami,
► aby sme Vás e-mailom, prostredníctvom SMS, telefonicky alebo poštou mohli informovať o výrobkoch, službách, programoch a ponukách, ktoré by pre Vás podľa nášho názoru mohli byť zaujímavé,
► aby sa Vaše skúsenosti s našou spoločnosťou stali osobnejšími, môžeme Vám predstaviť výrobky alebo ponúknuť zvýhodnenú ponuku, ušitú Vám priamo na mieru,
► na to, aby sme Vám umožnili komunikovať či spolupracovať s ostatnými osobami využívajúcimi naše Webové stránky,
► aby sme Vám pomohli nájsť kontakt na nášho zmluvného partnera v prípade, že už nemáte žiadny kontakt na osobu, ktorá by Vám bola schopná osobne poradiť s výberom AVON produktov, prípadne aby sme Vám uľahčili činnosť ako Nezávislému zástupcovi,
► na naše interné obchodné účely, ako sú analýzy dát, audity, vývoj nových produktov, zlepšovanie našich internetových stránok a služieb, identifikácia užívateľských trendov a rozhodnutia o účinnosti našich reklamných kampaní,
► aby sme Vám umožnili účasť na výpredajoch, súťažiach a podobných reklamných akciách a na správu týchto činností (niektoré tieto akcie sa riadia ďalšími pravidlami, ktoré môžu obsahovať dodatočné informácie o tom ako používame a poskytujeme Vaše osobné informácie, odporúčame Vám teda, aby ste si prípadné ďalšie pravidlá starostlivo prečítali),
► na spracovanie a splnenie Vašej objednávky alebo na zaistenie inej podpory, napríklad na spracovanie Vašej platby, doručenie Vašej objednávky, komunikáciu s Vami ohľadom Vášho nákupu, ako i na poskytovanie ostatných súvisiacich služieb, a
► aby sme Vám umožnili zaslať e-mail ostatným užívateľom prostredníctvom aplikácie “send to a friend”. (využitím tejto aplikácie nám
zároveň oznamujete, že ste oprávnený nám poskytnúť meno Vašej priateľky/priateľa a e-mailovú adresu na tento účel. E-mailová adresa
Vašej priateľky/Vášho priateľa bude použitá iba na účel preposlania e-mailu a nebude uchovávaná v našej databáze).

Poskytovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme za predpokladu splnenia podmienok zákona o ochrane osobných údajov na účely spracovania ďalej poskytovať:

ÚDAJE NEOSOBNEJ POVAHY

Zhromažďovanie informácií neosobnej povahy. “Informácie neosobnej povahy” sú informácie, ktoré neodhaľujú Vašu konkrétnu identitu, ako sú:

► v zmysle ustanovenia § 15 odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov spoločnostiam, ktoré sú s nami spriaznené, to znamená, ktoré sú súčasťou skupiny AVON (pre náhľad na ich zoznam kliknite tu), nie však na účely ich priameho marketingu;
► nezávislým poskytovateľom služieb spoločnosti AVON zaisťujúcim obchodnú činnosť spoločnosti AVON, ako je website hosting, dátové analýzy, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služieb, zákazníckeho servisu, služieb doručovania e-mailov, spravovanie kreditných kariet, vykonávanie auditov, školení a ďalších podobných služieb. Týmto tretím stranám budú Vaše osobné údaje sprístupnené iba v prípade, že sa podieľajú na zaisťovaní obchodnej činnosti našej spoločnosti;
► zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre to, aby Vás mohli kontaktovať, poskytnúť radu ohľadom Vašich objednávok alebo Vám priblížiť výrobky či služby spoločnosti AVON;
► tretím stranám v prípade reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo inej transakcie týkajúcej sa celého nášho podniku alebo jeho časti, majetku alebo akcií (vrátane v súvislosti s konkurzným alebo iným podobným konaním);
► spôsobom, ktorý je nevyhnutný alebo vhodný (a) podľa platných zákonov, vrátane zákonov mimo krajiny Vášho pobytu; (b) na splnenie požiadaviek zákonom daných postupov; (c)  aby sme vyhoveli žiadosti orgánov štátnej správy alebo samosprávy, vrátane tých mimo krajiny Vášho pobytu (d) na uplatnenie našich práv (e) na ochranu našich prevádzok alebo prevádzok našich pridružených spoločností; (f) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našej spoločnosti alebo našich pridružených spoločností, Vás alebo iných; a (g) na uplatnenie nápravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré nám môžu vzniknúť.

► Informácie z prehliadača
► Informácie zhromaždené pomocou cookies, pixel tagov a iných technológií
► Demografické informácie a iné informácie, ktoré budú poskytnuté Vami alebo Vašimi Nezávislými zástupcami
► Súhrny anonymizovaných dát pre určité skupiny zákazníkov či služieb

My a naši poskytovatelia služieb môžeme informácie neosobnej povahy zbierať niekoľkými spôsobmi. Napríklad:

► Zberom informácií, ako je typ Vášho počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača
► Zberom demografických informácií, ako sú Vaša lokalita, vzdelanie, profesia, vek, pohlavie, rovnako ako iných informácií, napr. Vaše koníčky a zvláštne záujmy, ak sa rozhodnete nám tieto informácie dobrovoľne poskytnúť. Ak nebudú spojené s Osobnými údajmi, tieto informácie Vás ani nikoho iného samy o sebe neidentifikujú.

Súhrnné informácie. Osobné informácie môžeme zhrnúť a anonymizovať tak, aby takto zhrnuté informácie neviedli k identifikácii Vás ani nikoho iného, napríklad použitím Osobných informácií na určenie podielu našich zákazníkov žijúcich v konkrétnej oblasti. V niektorých prípadoch môžeme skombinovať Informácie neosobnej povahy a Osobnými údajmi (ako napríklad priradením Vášho mena k Vašej geografickej oblasti). Ak spojíme informácie neosobnej povahy s Osobnými informáciami, tak s týmito spojenými informáciami, počas obdobia, kedy budú takto zlúčené budeme nakladať ako s Osobnými údajmi.

Použitie a poskytovanie Informácií neosobnej povahy. Nakoľko Informácie neosobnej povahy Vás nemôžu osobne identifikovať, môžeme ich zhromažďovať, používať a zverejňovať za akýmkoľvek účelom.


COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE

Cookies: My a naši nezávislí poskytovatelia služieb, môžeme na Stránkach použiť “cookies”. Cookies umožňujú webovému serveru pre uchovanie záznamov a iné účely prenášať dáta do počítačov. Cookies a iné technológie používame okrem iného preto, aby sme Vám mohli lepšie poslúžiť dodaním informácií ušitých na mieru a zaistením trvalého prístupu k našim stránkam. Používanie cookies na naších webových stránkach umožňujeme tiež Nezávislým zástupcom. Ak si neprajete, aby boli pomocou cookies zhromažďované informácie, vo väčšine prehliadačov je jednoduchý postup pre odmietnutie používania cookies. Pre viac informácií o cookies prosím navštívte napr. nasledujúcu webovú stránku: http://www.allaboutcookies.org/, neprevádzkovanú našou spoločnosťou.

Lokálne uložené objekty: My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme v istých situáciách používať Flashové lokálne uložené objekty (“Flash LSO”) i napr. preto, aby sme rozpoznali Váš prístup k našim stránkam a mohli zaistiť uloženie iformácie o obsahu Vášho nákupného košíka. Flash LSO sa líši od cookies prehliadačov veľkosťou a typom uložených dát. Ďalej, Flash LSO všeobecne nemôžete riadiť, vymazať alebo znemožniť prijatie Flash LSO z vášho prehliadača. Pre viac informácií o Flash LSO sa pre informácie o tom, ako ich môžete riadiť, kliknite na stránku podpory vo Vašom flashovom prehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a riadťe sa pokynmi. Pre aktuálny náhľad na Flash LSO na Vašom počítači choďte na Website Storage Settings Panel a riaďte sa pokynmi pre náhľad a možnosť vymazania niektorých konkrétnych Flash LSO.

Pixel tagy a iné technológie: Čisté GIF sú malé grafické objekty s unikátnymidentifikačným znakom, s podobnou funkciou ako cookies. Napriek tomu sú však na rozdiel od cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku Vášho počítača, čisté GIF neviditeľne zabudované do webových stránok. Čisté GIF (tiež známe ako web beacons, web bugs alebo pixel tags) môžeme používať v súvislosti so stránkou, okrem iného pre sledovanie činnosti návštevníkov našich stránok a zostavovanie štatistík o používaní a návštevnosti Stránok. My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme čisté GIF vo forme HTML formátovaných emailových správ používať pre sledovanie miery odpovedí na emaily, meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a sledovanie otvorenia a preposlania našich e-mailov.

Analytici stránok: Avon môže pracovať s nezávislými poskytovateľmi služieb, ktorí používajú technológie popísané v tomto článku pre vykonávanie analýz webových stránok tak, aby nám pomohli sledovať a pochopiť spôsob, akým návšetvníci naše stránky používajú. Napríklad Omniture, nezávislý poskytovateľ služieb analýz webu, nám pomáha zlepšiť naše stránky a skúsenosť užívateľov s nimi. Pre viac informácií a náhľad na smernice o ochrane informácií spoločnosti Omniture pre Technológie a voliteľné nástroje spol. Omniture, prosím navštívte ich centrum pre ochranu osobných informácií.

Widgety, aplikácie a podobné technológie. Ak sa rozhodnete používať nami poskytované technológie (ako sú napríklad rôzne widgety), môžu sa všetky Osobné informácie alebo iné informácie, ktoré cez tieto technológie poskytnete, stať verejne dostupnými, napríklad pomocou sociálnych sietí a iných webových stránok a platforiem, na ktorých môžete príslušnú technológiu sprístupniť. Niektoré technológie môžu mať naviac schopnosť šíriť sa virálne (napr.  Vaša priateľka/Váš priateľ môže umiestniť widget, ktorý obsahuje Vaše informácie na jeho/jej blog). Spoločnosť Avon nie je zodpovedná za zhromažďovanie, používanie alebo poskytovanie osobných informácií a/alebo iných informácií, ktoré boli sprístupnené verejnosti.IP ADRESY 

Ako zhromažďujeme IP adresy
Vaše “IP Adresa” je číslo automaticky prideľované Vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP) Vami používanému počítaču. IP adresa môže byť automaticky určená a uložená v našom serveri kedykoľvek užívateľ tieto stránky navštívi, spolu s údajom o čase navštívenia danej stránky (stránok). Zhromažďovanie IP adries je bežnou internetovou praktikou a mnoho webových stránok ho vykonáva automaticky.

Ako používame a poskytujeme IP adresy
IP adresy môžeme použiť napríklad na určenie úrovne návštevnosti stránok, pri poskytovaní pomoci s diagnostikou problémov so serverom, na zisťovanie podvodu a na správu stránok. IP adresy môžeme tiež používať a poskytovať na všetky účely,  na ktoré využívame a poskytujeme Osobné údaje. Berte prosím na vedomie, že s IP adresami, serverovými súbormi a súvisiacimi informáciami nakladáme ako s informáciami neosobnej povahy, okrem toho, keď sme s nimi podľa príslušných právnych predpisov povinný nakladať inak.


SOCIÁLNE SIETE A INTERAKTÍVNE NÁSTROJE

Niektoré funkcie na našich stránkach Vám môžu umožniť interakciu s nami i inými osobami.
Tieto zahŕňajú blogy, nástenky, funkciu posielania správ, chatu a vytvárania komunitných profilov. Ak budete tieto prvky využívať, mali by ste si byť vedomí toho, že všetky informácie, ktoré do nich vložíte, vrátane Vášho mena, lokality a e-mailovej adresy, môžu byť verejne dostupné iným osobám. Nie sme zodpovední za žiadne informácie, ktoré sa rozhodnete zadať do týchto interaktívnych prvkov a dôrazne Vám doporučujeme, aby ste do nich nezadávali citlivé Osobné údaje (ako sú napríklad informácie o zdravotnom stave alebo kreditnej karte). Ak budete tieto funkcie využívať, môžu vaše osobné údaje zostať uchované na stránkach i potom, čo už tieto stránky prestanete využívať.


WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naše stránky môžu byť odkazy prepojené na stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za spôsob vykonávania ochrany Osobných údajov na webových stránkach prevádzkovaných tretími stranami, ktoré odkazujú alebo sú prepojené s našimi stránkami, ani za praktiky súvisiace s ochranou Osobných údajov nezávislých spoločností prevádzkujúcich reklamu na Internete. Pridanie odkazu na naše stránky neznamená, že tieto stránky podporujeme. Nezávislí zástupcovia sú výhradne zodpovední za nimi prevádzkované webové stránky a akékoľvek informácie uvádzané na týchto webových stránkach.


NEZÁVISLÉ REKLAMNÉ SPOLOČNOSTI

Pri prehliadaní našich stránok sa môžete stretnúť s reklamou, ktorú na naše stránky umiestňujú nezávislé reklamné spoločnosti. Tieto spoločnosti môžu užívať informácie o Vašej návšteve stránok na to, aby Vám zasielali reklamy na produkty alebo služby, o ktoré by ste mohli mať záujem. V priebehu poskytovania reklamy na týchto stránkach môžu tieto spoločnosti umiestniť alebo rozpoznať unikátne cookie vo Vašom prehliadači. Ak si prajete získať viac informácií o tomto postupe vrátane informácií, ako uvedeným postupom zabrániť, navštívte prosím http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.


BEZPEČNOSŤ

Pre ochranu Osobných informácií v našom držaní využívame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia. Bohužiaľ nie je možné zaistiť 100% bezpečnosť akéhokoľvek prenosu dát na internete alebo do dátového úložiska. Ak máte dôvod sa domnievať, že Vaša elektronická komunikácia
s nami už naďalej nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že bola ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý u nás môžete mať), okamžite nás prosím o tomto probléme informujte spôsobom uvedeným nižšie v časti Kontaktujte nás.


MOŽNOSŤ VOĽBY

Ak nechcete, aby Vám boli zasielané reklamné a/alebo propagačné ponuky spoločnosti Avon, môžete nám zaslať Vašu požiadavku na adresu uvedenú v sekcii Kontaktujte nás uvedenej nižšie. Po doručení Vašej požiadavky dôjde k jej zaznamenaniu do našej databázy a Vami určené typy oznámení Vám už nebudú zasielané.


PRÍSTUP 

Ak si prajete vidieť, opraviť alebo vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v minulosti cez tieto stránky poskytli, obráťte sa na nás prosím prostredníctvom sekcie Kontaktujte nás, ako je uvedené dole. Spôsobom uvedeným nižšie v časti Kontaktujte nás nám tiež môžete poslať aktualizované Osobné informácie. Vo Vašej žiadosti prosím jasne uveďte, ktoré informácie si prajete zmeniť.


UCHOVANIE (ZÁLOHA ÚDAJOV) 

Za predpokladu splnenia požiadavkov z č. 428/2002  Z.z., o ochrane osobných údajov môžme Vaše osobné údaje uchovávať počas obdobia nevyhnutného pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto prehlásení o ochrane informácií, ak nebude zo zákona požadovaná alebo povolená dlhšia doba na ich uchovanie.


POUŽITIE STRÁNOK DEŤMI

Stránky nie sú určené pre užívateľov pod vekovú hranicu päťnásť (15) rokov a žiadame, aby tieto osoby pomocou tejto stránky svoje osobné údaje neposkytovali.


CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE INFORMACIÍ

Za predpokladu splnenia požiadavkov z č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané a spracovávané v akejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje spriaznené spoločnosti, pričom komunikáciou s nami a tým, že nám tieto Osobné údaje poskytnete, súhlasíte s prenesením informácií do krajín mimo krajiny vášho bydliska, vrátane USA.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ INFORMACÍ 

Toto Prehlásenie o ochrane informácií môžeme z času na čas zmeniť. Pozrite sa prosím na informáciu “Posledná aktualizácia” na začiatku tejto strany pre zistenie poslednej revízie tohto Prehlásenia o ochrane informácií. Všetky zmeny tohto rehlásenia budú účinné po umiestnení ich aktualizácie na stránky. Ak budete využívať Stránky a komunikovať s nami i po vykonaní týchto zmien, budeme to pokladať za súhlas s revidovaným Prehlásením o ochrane informácií.


KONTAKTUJTE NÁS 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto Prehlásenia o ochrane informácií, kontaktujte nás -mailom na zakservis.sk@avon.com alebo bežnou poštou na AVON Cosmetics, spol. s r.o., Vajnorská 100/B, P.O.BOX 15, 830 08 Bratislava. Nakoľko emailová komunikácia nie je vždy bezpečná, neuvádzajte prosím vo vašom e-maile žiadne citlivé informácie.


NEZÁVISLÝ ZÁSTUPCE/NEZÁVISLÁ ZÁSTUPKYNĚ  

Následující ustanovení platní pouze pro Nezávislé zástupce a Nezávislé zástupkyně společnosti Avon:

Toto Prohlášení o ochraně informací se použije též pro Osobní údaje Nezávislých zástupců nebo Nezávislých zástupkyň shromážděných společností Avon on-line nebo mimo on-line prostředí. Jedná se o další informace, které od Vás shromažďujeme nad rámec údajů, které od vás můžeme shromáždit jako od registrovaného zákazníka společnosti Avon tak, jak je popsáno výše.

Pokud se chcete stát Nezávislou zástupkyní/Nezávislým zástupcem společnosti Avon, můžeme o vás vyžadovat vaše Osobní údaje, včetně dalších informací.

Pro účely jmenování Nezávislou zástupkyní společnosti Avon je  požadováno uzavření samostatné  smlouvy (“AVON Dohoda”). Pokud uzavřete tuto AVON Dohodu, můžeme  Vaše Osobní údaje používat a sdělovat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně informací a podmínkami Vaší AVON Dohody. Můžeme také shromaždovat a zpracovávat Vaše Osobní údaje tak, jak to bude zapotřebí pro plnění našich závazků z dané AVON Dohody. V případě rozporu mezi tímto prohlášením o ochraně informací a AVON Dohodou se uplatní podmínky AVON Dohody. 


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 
         122/2013 Z.z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ŠTVRTÁ HLAVA
OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
§ 28
Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29 Poskytnutie informácií dotknutej osobe

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30 Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
____________________
15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17) § 116 Občianskeho zákonníka.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.