|  

AVON DOHODA 


ktorú uzatvárajú

AVON Cosmetics, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31 342 493, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, pod sp. zn. 4363/B (ďalej len „AVON“)

a

registrovaný zákazník(ďalej len „AVON Lady/AVON Gentleman“ alebo "AL/AG"), tak ako vyplní registračné údaje v ďalšom kroku registrácie,
v nasledujúcom znení:

1. AVON je po celom svete známy výrobou hodnotnej a kvalitnej kozmetiky starostlivosti o telo, modernými výrobkami a prvotriednou starostlivosťou, ktorú venuje svojim registrovaným zákazníkom, AVON Ladies /AVON Gentlemanom.

2. Uzatvorením tejto dohody (ďalej len „AVON Dohoda“) sa AVON Lady/AVON Gentleman stáva registrovaným zákazníkom AVONu a má právo od AVONu objednávať výrobky podľa aktuálnej ponuky, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto AVON Dohody. AVON je povinný objednané výrobky registrovaným zákazníkom dodať, a to za podmienok uvedených vo VOP. AVON Lady/AVON Gentleman podpisom tejto AVON Dohody potvrdzuje, že sa pred prijatím a registráciou tejto AVON Dohody oboznámil/oboznámila s obchodnými a reklamačnými podmienkami AVONu, ktoré tvoria súčasť VOP a že so znením VOP nižšie súhlasí.

3. Vzájomná spolupráca medzi obomi stranami môže byť ukončená písomnou dohodou alebo jedným z ďalších spôsobov podľa VOP. AL/AG súhlasí s tým, že znenie VOP môže AVON, jednostranne meniť alebo doplňovať, čím nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP). Zmena VOP podľa predchádzajúcej vety bude AL/AG oznámená zverejnením nového znenia VOP v on-line kancelárii. AL/AG má v prípade nesúhlasu s jednostrannou zmenou VOP, právo zmluvy s AVONom vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, a to v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia zmeny VOP. Ak AL/AG nevypovie zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že so zmenou VOP súhlasí a praje si naďalej zotrvať v zmluvnom vzťahu s AVONom pri rešpektovaní zmeneného znenia VOP.

4. V prípade, že AL/AG neuhradí cenu výrobkov v plnej výške na účet AVONu ani do 4. dňa od uplynutia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, má AVON voči AL/AG nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2,7 eura. Pokiaľ AL/AG neuhradí cenu výrobkov v plnej výške na účet AVONU ani do 15. dňa od uplynutia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, má AVON voči AL/AG nárok na ďalšiu zmluvnú pokutu vo výške 5 eur.


Všeobecné obchodné podmienky

Aktualizované: 7. 2. 2023

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sú záväzné pre nákup výrobkov značky AVON (ďalej len „výrobky“ alebo „tovar“) registrovanými predajcami (AVON Lady/AVON Gentleman - ďalej len “AL/AG”) od spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o. so sídlom na adrese Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 342 493, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., sp. zn.: 4363/B (ďalej len „AVON“). AL/AG berie týmto na vedomie, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy na základe jednotlivej objednávky uskutočnenej akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v týchto VOP. Kúpna zmluva, AVON Dohoda a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

 1. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník”).

 

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení záväzkov z kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy zároveň aj ust. § 52 a nasl. občianskeho zákonníka.

 

 1. Ak je kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je s prihliadnutím k všetkým okolnostiam zrejmé, že sa kúpna zmluva týka jej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej len „obchodný zákonník”. V prípade, že AL/AG má v úmysle uskutočňovať ďalší predaj AVON výrobkov, má povinnosť a výslovne sa zaväzuje splniť všetky zákonné požiadavky, oprávňujúce ho k tejto činnosti.

 

 1. V prípade, že AL/AG spĺňa zákonom stanovené podmienky pre ďalší predaj AVON výrobkov, potom AVON požaduje, aby AL/AG nepredával/a AVON výrobky konečným spotrebiteľom za cenu nižšiu, než je odporúčaná spotrebiteľská cena uvedená v katalógu/letáku. AL/AG sa odsúhlasením týchto VOP zaväzuje túto požiadavku dodržiavať.

 

 1. AL/AG berie na vedomie, že nevystupuje ako zamestnanec alebo zástupca AVONu, ani nie je zmocnená AL/ zmocnený AG zmluvne zaväzovať AVON a AVON nenesie zodpovednosť za jeho zmluvné záväzky. AL/AG nemá voči AVONu nárok na náhradu nákladov, ktoré AL/AG pri výkone jeho činnosti vznikajú.

 

 

 

 

 

 1. Nákup AVON výrobkov

 

 1. O spoluprácu s AVONom žiada potenciálna/potenciálny AL/AG podpisom formulára AVON Dohody, alebo potvrdením a odoslaním elektronického návrhu AVON Dohody. Táto dohoda je považovaná za uzatvorenú, ak AVON na základe príslušných interných predpisov nerozhodne o neprijatí návrhu tejto AVON Dohody. O tomto rozhodnutí o neprijatí návrhu AVON Dohody informuje AVON potenciálnu AL/AG prostredníctvom vyrozumenia zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú potenciálnou AL/AG pre elektronickú komunikáciu alebo prostredníctvom SMS správy zaslanej na telefónne číslo uvedené AL/AG v AVON Dohode alebo listom zaslaným na adresu uvedenú v AVON Dohode.

 

 1. K ukončeniu platnosti a účinnosti AVON Dohody dochádza:

 

  1. dohodou účastníkov AVON Dohody, alebo

 

  1. výpoveďou jedného z účastníkov AVON Dohody aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhému účastníkovi AVON Dohody. Účastníci AVON Dohody udeľujú súhlas s tým, že akékoľvek písomnosti odoslané na základe AVON Dohody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, sa budú považovať za doručené druhému účastníkovi AVON Dohody po uplynutí troch dní od preukázateľného momentu odoslania písomnosti doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví AVON Dohody, 

 

  1. odoslaním prejavu vôle o neprijatí návrhu AVON Dohody, t.j. písomnosti v zmysle ustanovenia čl. II ods. 1, týchto VOP, na e-mailovú adresu uvedenú AL/AG pre elektronickú komunikáciu alebo prostredníctvom SMS na telefónne číslo uvedené AL/AG v AVON Dohode alebo listom zaslaným na adresu uvedenú v AVON Dohode,

 

  1. automaticky v prípade, že AL/AG nespraví objednávku ani v 3. kampani nasledujúcej po kampani, v priebehu ktorej bola AVON Dohoda uzavretá.

 

 1. AVON je oprávnený vypovedať AVON Dohodu s okamžitou účinnosťou ak:

 

  1. AL/AG neuhradí AVONu akúkoľvek dlžnú čiastku ani do 30 dní po lehote splatnosti, alebo ak

 

  1. AL/AG poskytne tretím osobám informácie o obchodnom know-how spoločnosti AVON, alebo poskytne akékoľvek informácie o spoločnosti AVON oznamovacím prostriedkom.

 

  1. AL/AG porušuje svoju povinnosť v prípade online prezentácie produktov - AVON Lady/AVON Gentleman sa výslovne zaväzujú konať v súlade s Pravidlami a etickými zásadami online prezentácie a predaja, ktorých znenie je k dispozícii v online kancelárii v sekcii Na stiahnutie;

 

Pre doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy platí pravidlo uvedené v čl. II ods. 2 písm. b) týchto VOP.

 

 1. AVON je oprávnený vyžiadať si pre spracovanie AVON Dohody, alebo objednávky, alebo pre zmenu údajov v priebehu zmluvného vzťahu kópiu OP od AL/AG.

 

 1. AVON prideľuje na základe účinnosti AVON Dohody tzv. kreditný limit (splatnosť po dodaní). Tento limit je AVON oprávnený kedykoľvek jednostranne znížiť alebo zvýšiť.

 

 1. AL / AG môže kedykoľvek vysloviť námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. AVON túto námietku spracuje bez zbytočného odkladu od jej obdržania.

 

 

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

 1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely uskutočnenia objednávky je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom katalógu a ďalších ponukách v dobe prijatia objednávky AVONom. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako „Cena s DPH”. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom internetu, SMS, IVR (interaktívna hlasová služba), alebo telefonicky, ak túto službu AVON ponúka.

 

 1. Odoslaním objednávky AL/AG potvrdzuje, že sa oboznámila/oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu s nimi súhlasí a prijíma ich v ich aktuálnom znení. Tieto VOP sú pre AL/AG záväzné od okamihu kedy AL/AG odošle objednávku. Ďalej AL / AG potvrdzuje, že sa zoznámil / a so znením Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že jeho znenie berie na vedomie.

 

 1. Kúpna zmluva vzniká okamžikom prijatia náležite uskutočnenej objednávky AL/AG spoločnosťou AVON, a to za cenových podmienok uvedených v aktuálnom katalógu.

 

 1. AVON je po doručení objednávky povinný obstarať a odovzdať AL/AG objednaný tovar v lehote podľa čl. V. VOP, vychádzajúc zo stavu tovaru na sklade.

 

 1. Náležite uskutočnenou objednávkou zo strany AL/AG sa rozumie predovšetkým vyplnenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní, hlavne číslo AL/AG, kód výrobku, počet objednaných kusov a kontaktnú adresu pre doručovanie tovaru. Za náležite uskutočnenú objednávku zo strany AL/AG bude považovaná akákoľvek objednávka spravená jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP v čase od prvého dňa príslušnej kampane do 21:00 hod trvania posledného dňa prebiehajúcej kampane, a to v rozsahu, v akom tieto služby AVON aktuálne ponúka. Pred odoslaním objednávky AVONu je AL/AG umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky AL/AG vložila/vložil, a to aj s ohľadom na možnosť AL/AG zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené AL/AG v objednávke sú považované za správne. AVON bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú AL/AG. AVON je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať AL/AG o dodatočné potvrdenie objednávky, napríklad písomne alebo telefonicky.

 

 1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená AL/AG v objednávke. AL/AG týmto berie na vedomie, že prvá objednávka odoslaná zo strany AL/AG po uzatvorení AVON Dohody, je doručovaná iba na adresu pošty, ktorú AL/AG uviedla/uviedol v objednávke.

 

 1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na AL/AG úplným zaplatením ich kúpnej ceny.

 

 1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní on-line kancelárie je informatívneho charakteru a AVON nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

 

 1. AL/AG berie na vedomie, že AVON môže na základe marketingových akcií alebo pri splnení určitých podmienok, ponúkať zákazníkom niektoré výrobky/darčeky bezplatne, a to za vopred určených podmienok (predloženie reklamného kódu - PROMO CODE atp.). V takýchto prípadoch sa AL/AG zaväzuje spolupracovať s AVONom tak, aby bol predmetný tovar doručený zákazníkom spoločne s ich objednávkou. Takéto výrobky budú poskytované AVONom, ale nie na náklady AL/AG.

 

 1. AL/AG súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní AVON Dohody aj každej jednotlivej kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré AL/AG vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy alebo AVON Dohody (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí AL/AG, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 

 1. Cenové podmienky

 

 1. AL/AG sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu podľa čl. III odst. 1 vety druhej a tretej týchto VOP.

 

 1. Webové rozhranie on-line kancelárie obsahuje informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých výrobkov. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti v období, v ktorom sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť AVONu uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Webové rozhranie taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré sú uvedené vo webovom rozhraní, však platia len v prípadoch, kedy sa bude tovar doručovať v rámci územia Slovenskej republiky.

 

 1. Tovar sa dodáva prostredníctvom kuriérskej služby alebo držiteľa poštovnej licencie (na náklady AVONu) na adresu dodania tovaru uvedenú AL/AG (čl. III, ods. 6 týchto VOP). Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, len ak AL/AG nevyužíva služby zasielania elektronickej faktúry s elektronickým podpisom. AL/AG súhlasí so zasielaním daňových dokladov elektronickou cestou. AVON je oprávnený zasielať daňové doklady iba elektronickou cestou. V prípade zmeny e-mailovej adresy AL/AG o tejto skutočnosti AVON okamžite informuje. Elektronická faktúra je AL/AG doručovaná prostredníctvom on-line kancelárie. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky AL/AG, nesie AL/AG riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V prípade požiadavky AL/AG na doručenie zásielky prostredníctvom balíkomatu (prípadne inej obdobnej služby, ktorej použitie AVON umožňuje), je AL/AG povinná/povinný uviesť kontaktný údaj – číslo mobilného telefónu, a to na svojom konte AL/AG; v opačnom prípade nie je AVON povinný objednávku spracovať.

 

 1. Zásielky sú doručované v pracovných dňoch od 7 do 21 h a cez víkend a voľné dni od 8 do 22 h. V prípade otázok kontaktujte zákaznícky servis AVONu s využitím kontaktných údajov uvedených v online kancelárii v sekcii Otázky, odpovede, kontakty.

 

 

 1. Dodacie podmienky

 

 1. Bežná lehota pre dodanie kozmetického tovaru je do 7 dní a pre dodanie nekozmetického tovaru do 6 týždňov odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky.

 

 1. V prípade nedodania tovaru v lehote podľa odst. 1 tohto článku je AVON oprávnený dodať tovar alebo zameniť za tovar podobný s ďalšou objednávkou/objednávkami AL/AG. Záväzok AVONu dodať tovar zaniká v prípade, že tovar nebolo možné dodať ani do 90 dní odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky, ak sa AL/AG s AVONom nedohodne na ďalšej dodatočnej lehote.

 

 1. AVON nie je povinný dodať tovar v prípade, ak:

 

  1. AVON má voči AL/AG akúkoľvek pohľadávku po splatnosti, alebo

 

  1. AL/AG neaktívna/-y viac než tri po sebe idúce kampane, alebo

 

  1. kreditný limit AL/AG nie je dostatočný pre spracovanie objednávky, alebo

 

  1. z dôvodu vymedzeného v čl. IV.3 týchto VOP.

 

 1. AVON si vyhradzuje právo nespracovať objednávku v prípade, že ku dňu uskutočnenia objednávky nie je uhradená akákoľvek predchádzajúca objednávka v plnej výške a to bez ohľadu na splatnosť kúpnej ceny za tovar dohodnutú v týchto VOP. Vyššie uvedené nespracovanie objednávky nie je porušením Dohody na strane AVONu.

 

 1. AL je povinná/AG je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane AL/AG nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, má AL/AG povinnosť uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, ak sa strany nedohodnú inak, alebo ak AVON neoznámi AL/AG, že nepožaduje hradenie nákladov na opakované doručenie tovaru.

 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu má AL/AG povinnosť skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov má AL/AG povinnosť oznámiť také nedostatky prepravcovi bez zbytočného odkladu. V prípade, že AL/AG zistí porušenie obalu osvedčujúce skutočnosť, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, nemusí AL/AG takú zásielku od prepravcu prevziať. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky AVONu, ak sú vydané.

 

 1. AVON je oprávnený účtovať AL/AG manipulačný a/alebo doručovací poplatok v prípade, že sa zásielka vráti AVONu ako nedoručiteľná, alebo AL/AG neprevezme zásielku od kuriéra/doručovateľa, alebo AL/AG zásielku neprevezme na pošte do uplynutia lehoty, po ktorú je zásielka na pošte uložená.

 

 

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

 1. AL/AG má povinnosť uhradiť cenu tovaru na účet AVONu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, príp. do lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, ak je táto lehota kratšia. Dátum splatnosti faktúry je časový údaj obsahujúci informáciu do kedy musí byť čiastka uvedená na faktúre pripísaná v plnej výške na účet AVONu.

 

 1. Kúpnu cenu môže AL/AG uhradiť:

 

  1. poštovou poukážkou, ktorá môže byť súčasťou faktúry; alebo

 

  1. prevodom z účtu na bankové spojenie AVONu uvedené na faktúre alebo AVON Dohode; alebo,

 

  1. platobnou kartou; alebo

 

  1. vkladom na účet AVONu; alebo

 

  1. dobierkou (úhrada tovaru prepravcovi pri dodaní).

 

AL/AG je povinná/povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok AL/AG uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet AVONu.

 

AVON je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany AL/AG nedôjde k dostatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru AL/AG. AVON je ďalej oprávnený pre každý jednotlivý prípad stanoviť možnosť úhrady kúpnej ceny iba spôsobom uvedeným pod písm. e.

 

V deň splatnosti faktúry dostane AL/AG upozornenie na splatnosť príslušnej faktúry.

 

 1. AVON si vyhradzuje právo určiť pri zadaní i spracovaní objednávky spôsob úhrady kúpnej ceny jednotlivých objednávok, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených vyššie v ods. 2 pod písmenami a) až e).

 

 1. Spoločne s kúpnou cenou má AL/AG povinnosť zaplatiť AVONu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, pod kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

 1. AVON si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a s využitím prostriedkov podľa vlastného uváženia upozorniť AL/AG na blížiacu sa splatnosť faktúry.

 

 1. AL/AG berie na vedomie, že v prípade, ak vznikne voči nej/nemu AVONu akákoľvek pohľadávka po splatnosti, je AVON oprávnený odovzdať túto pohľadávku voči AL/AG tretej osobe, a to vrátane osobných údajov, ktoré sú k odovzdaniu a vymáhaniu príslušnej pohľadávky nevyhnutné. AL/AG zároveň berie na vedomie a súhlasí, že súčasne s pohľadávkou a jej príslušenstvom môžu byť vymáhané i náklady spojené s vymáhaním pohľadávky prostredníctvom tretej osoby.

 

 1. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté AVONom AL/AG nie je možné kombinovať.

 

 1. AVON je oprávnený účtovať si náklady na dodanie tovaru prostredníctvom jednotlivých spôsobov dodania uvedených vyššie v ods. 2 pod písmenami a) až e). Náklady na dodanie tovaru dobierkou (čl. VI.2.e) budú účtované podľa aktuálnych sadzobníkov využitého prepravcu.

 

 1. Náhrada škody v prípade neprevzatia zásielky

  AVON je oprávnený účtovať AL / AG manipulačné a / alebo doručovacie poplatky v prípade, že sa zásielka vráti AVONu ako nedoručiteľná alebo AL / AG neprevezme zásielku od kuriéra / doručovateľa, či zásielku nevyzdvihne na pošte v lehote pre jej uloženie. Neprevzatie celej zásielky je považované za podstatné porušenie zmluvy v zmysle ust. § 588 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať), resp. ust. § 614 / odst. 1 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať pri dodaní v prípade, že je vec dodávaná na miesto určené kupujúcim). V prípade neprevzatia celej zásielky sa AL / AG ocitá v omeškaní so svojím záväzkom prijať riadne ponúknuté plnenie zo strany AVON. AVON je v takom prípade oprávnených po AL / AG požadovať za neprevzatie zásielky náhradu škody (poštovného, ​​náklady na úschovu, na zničenie apod.) stanovenú ako poplatok vo výške 4.50 EUR.

 

 

 

 1. Zmluvná pokuta

 

 1. V prípade, že AL/AG neuhradí cenu výrobkov v plnej výške na účet AVONu ani do 4. dňa od uplynutia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, má AVON voči AL/AG nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2,7 eura. Pokiaľ AL/AG neuhradí cenu výrobkov v plnej výške na účet AVONU ani do 15. dňa od uplynutia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, má AVON voči AL/AG nárok na ďalšiu zmluvnú pokutu vo výške 5 eur.

 

 1. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo AL/AG uplatniť záruku na zakúpený tovar za podmienok podľa čl. VIII. týchto VOP.

 

 

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 488 a nasl. občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti AVON jeho AL/AG a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nasledujúca obecná úprava platí, pokiaľ AL/AG nevyužije 100 % záruku Avon (dole). Ak je výskyt vady nepodstatným porušením zmluvy, má AL/AG právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak je výskyt vady podstatným porušením zmluvy, má AL/AG právo na (i) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, (ii) odstránenie vady opravou veci (iii) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo (iv) odstúpenie od zmluvy. AL/AG nemôže uplatniť zodpovednosť AVONu za vady, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy. AL/AG nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na AL/AG. Nárok na uplatnenie zodpovednosti AVONu za vady AL/AG nenáleží ani v prípade, kedy AL/AG vadu sama spôsobila/sám spôsobil. AL/AG môže uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

 1. Ako záručný doklad slúži faktúra, resp. elektronická faktúra.

 

 1. AVON na svoje výrobky za podmienok uvedených nižšie poskytuje 100 % záruku – možnosť vrátenia tovaru, pričom lehota pre využitie tejto možnosti začína plynúť dňom vystavenia faktúry na predmetný tovar a trvá 3 mesiace. Rozsah tejto záruky je uvedený nižšie.

 

 1. Všetky reklamácie budú posúdené a vyriešené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru AVONom.

 

 1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je AL/AG bez zbytočného odkladu povinná/povinný urobiť kontrolu tovaru a hlavne preskúmať:

 

  1. či sa jedná o tovar, ktorý bol zo strany AL/AG objednaný,

 

  1. či je tovar v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,

 

  1. či fungujú všetky jeho jednotlivé časti,

 

  1. či má očakávanú vôňu či očakávaný odtieň podľa objednanej špecifikácie,

 

  1. či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.

 

Pokiaľ tovar niektorý z týchto bodov nespĺňa, AL/AG môže uplatniť práva z poskytovanej 100 % záruky AVONu. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru zákazníkom. Taktiež nie je možné reklamovať tovar nadmerne vypotrebovaný (spotrebovaný viac než z jednej tretiny). Uvedená záruka sa taktiež nevzťahuje na objednané katalógy, letáky a iné tlačivá.

 

Nedodané a pritom fakturované výrobky je AL/AG povinná/povinný nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky v rámci pracovných dní zákazníckeho servisu. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

 

 1. Reklamovaný tovar je nutné zaslať doporučenou poštou riadne zabalené na adresu uvedenú vo Formulári pre spätné zásielky (ďalej len „formulár“) alebo na webových stránkach Avon, spolu s kompletne vyplneným formulárom, ktorý je k dispozícii v elektronickej podobe v Online kancelárii AL/AG, alebo online vyplnený priamo v  Online kancelárii AL/AG. Každý reklamovaný tovar musí byť zaznačený vo formulári objednávacím číslom (podľa faktúry, kde bol zaúčtovaný), počtom vrátených kusov, presným popisom, kampaňou, v ktorej AL/AG tovar dostala/dostal a zaznačeným dôvodom vrátenia tovaru. K tejto reklamácii, ak nejde o vrátenie výrobku po uplynutí lehoty kratšej než tri mesiace od vykonanej objednávky, je tiež nutné priložiť kópiu nákupnej faktúry (príp. elektronickej faktúry), aby bolo možné určiť presný dátum, kedy bol tovar kúpený. Ak nebude k reklamácii priložená kópia faktúry (resp. doklad o prevzatí tovaru), alebo ak nebude formulár riadne vyplnený so všetkými potrebnými údajmi podľa vyššie uvedeného, nebude reklamácia považovaná za riadne uplatnenú. Ako doklad je potrebné uschovať kópiu "Formulára pre spätné zásielky" a podací lístok z pošty potvrdzujúci odoslanie tovaru. AL/AG má v rámci 100% záruky AVON taktiež možnosť požiadať o výmenu tovaru za iný. AVON vymieňa iba tovar rovnakého druhu a v rovnakej stálej cene, ktorý ponúkal v príslušnej kampani. V tomto prípade je na “Formulári pre spätné zásielky” potrebné presne uviesť, ktorý tovar chce AL/AG vymeniť za iný. Vymenený tovar bude zaslaný s najbližšou objednávkou po vybavení reklamácie a na faktúre bude uvedený v časti “Pomôcky predaja”. Pokiaľ AL/AG požaduje zaslanie vymeneného tovaru skôr ako s ďalšou objednávkou, vyznačí túto skutočnosť na “Formulári pre spätné zásielky”. Reklamovaný tovar vrátane “Formulára pre spätné zásielky” s originálnym podpisom je AL povinná/AG povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese:

 

Express One Slovakia, s. r. o.,

Senecká cesta 1,

900 28 Ivanka pri Dunaji

 

AL/AG týmto berie na vedomie, že pri uplatnení reklamácií nemá voči AVONu nárok na náhradu nákladov v prípade kúpy tovaru za účelom prevádzkovania jeho podnikateľskej činnosti, pričom v takom prípade nie je AL oprávnená/nie je AG oprávnený uplatniť 100 % záruku AVON. AL/AG berie na vedomie a súhlasí, že oznámenie o vybavení reklamácie bude zverejnené prostredníctvom online kancelárie.

 

Pri vrátení všetkého tovaru z jednej objednávky, prípadne pri vrátení tovaru, ktorý bol podmienkou pre získanie darčeka (alebo iného výrobku) je AL povinná/je AG povinný vrátiť aj ostatný obsah doručenej zásielky t.j. darčeky a ostatné veci, ktoré boli súčasťou balíka.

 

V prípade využitia možnosti výmeny výrobku za iný v rámci 100 % záruky AVON môže AVON zaviesť možnosť overenia dostupnosti výrobku, ktorý žiada AL/AG doručiť v rámci výmeny, a to prostredníctvom SMS vo formáte uvedenom v Online kancelárii AL/AG. V prípade, že požadovaný výrobok nebude na sklade, prosím, kontaktujte AVON Zákaznícke centrum s cieľom dohody o ďalšom postupe.

 

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. AL/AG berie na vedomie, že má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa ustanovení § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. AL/AG však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek AL/AG, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétnu AL/konkrétneho AG,

• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom AL/AG a AL vyhlásila/AG vyhlásil, že bola riadne poučená/bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak AL/AG tento obal rozbalila/rozbalil,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom AL/AG a AL/AG vyhlásila/vyhlásil, že bola riadne poučená/bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Pokiaľ nejde o prípad uvedený vyššie či o iný prípad podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a ani o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, AL/AG má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť v online kancelárii v sekcii K stiahnutiu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť AVONu odoslané v lehote uvedenej v tomto článku prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vo formulári.

 

 1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť v takom prípade AVONu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak AL/AG odstúpi od kúpnej zmluvy, AL/AG nesie náklady spojené s navrátením tovaru AVONu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahy obvyklou poštovou cestou. Tovar by AVONu mal byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale a nesmie javiť známky opotrebenia ani poškodenia.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti AVON peňažné prostriedky prijaté od AL/AG do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy AL/AG, a to rovnakým spôsobom, akým ich od AL/AG prijal (AVON vráti AL/AG prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým AL/AG súhlasila/súhlasil). AVON je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté AL/AG už pri vrátení tovaru AL/AG, či iným spôsobom, pokiaľ s tým AL/AG bude súhlasiť a nevzniknú tým AL/AG ďalšie náklady. Ak AL/AG odstúpi od kúpnej zmluvy, AVON nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky AL/AG skôr, než mu AL/AG tovar vráti alebo aspoň preukáže, že tovar AVONu odoslala/odoslal.

 

 1. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na tovare, je AVON oprávnený jednostranne započítať oproti nároku AL/AG na vrátenie kúpnej ceny. AVON je zároveň oprávnený si voči nároku AL/AG na vrátenie kúpnej ceny započítať akúkoľvek splatnú pohľadávku, ktorú má voči AL/AG.

 

 1. Do doby doručenia tovaru AL/AG je AVON oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že AL/AG ju podstatne porušil. V takom prípade vráti AVON AL/AG kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený AL/AG.

 

 1. Ak je spoločne s tovarom AL/AG poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi AVONom a AL/AG uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy AL/AG, darovacia zmluva ohľadne takého darčeka stráca účinnosť a AL/AG je povinná/je povinný spolu s tovarom vrátiť AVONu aj poskytnutý darček.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre AVON

 

 1. AVON si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v prípadoch že:

 

  1. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru,

 

  1. AL/AG neuhradila/neuhradil predchádzajúcu objednávku v plnej výške a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre,

 

  1. objednaný tovar bol z technických dôvodov či neodstrániteľných chýb stiahnutý z trhu.

 

 

 1. Predaj AVON výrobkov

 

 1. V rámci motivačných programov a súťaží AVONu nemôže byť vyhodnotená AL, ktorá ponúka/nemôže byt vyhodnotený AG, ktorý ponúka AVON výrobky tretím osobám prostredníctvom predaja v kamennej predajni. Taká AL/taký AG nebude zaradení do kvartálneho ani ročného hodnotenia (napr. VIP Clubu hodnotení) a nemá tak ani nárok na získanie príslušného ocenenia.

 

 1. V prípade prezentácie produktov online sa AL/AG výslovne zaväzuje konať v súlade s Pravidlami a etickými zásadami online prezentácie a predaja.

 

 1. V případě, že AL/AG při dalším prodeji výrobků zpracovává osobní údaje fyzických osob, bere AL/AG na vědomí, že vůči těmto údajům vystupuje jako správce ve smyslu nařízení EU  2013/679 (Obecné nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů, známé jako „GDPR“). AL/AG bere na vědomí, že musí, nezávisle na společnosti AVON, dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vůči osobním údajům, které zpracovává.

 

 

 1. Zmena kontaktných údajov

 

 1. V prípade, ak dôjde k zmene kontaktných údajov, ktoré AL uviedla/AG uviedol do AVON Dohody alebo iným spôsobom oznámila/oznámil AVONu ako svoje kontaktné údaje, má AL/AG povinnosť o tejto zmene AVON neodkladne informovať.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. AVON si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP. Zmena VOP podľa predchádzajúcej vety bude AL/AG oznámená zverejnením nového znenia VOP v on‑line kancelárii. AL/AG má v prípade nesúhlasu s jednostrannou zmenou VOP, právo zmluvy s AVONom vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, a to v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia zmeny VOP. Ak AL/AG nevypovie zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že so zmenou VOP súhlasí a praje si naďalej zotrvať v zmluvnom vzťahu s AVONom pri rešpektovaní zmeneného znenia VOP. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe pred účinnosťou predchádzajúceho znenia VOP.

 

 1. AVON je členom Asociácie osobného predaja – AOP (http:// http://www.zpp.sk/)
  http://www.avon.sk/PRSuite/static/images/_HT/logo_zpp.png

 

 1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje AVON prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v online kancelárii v sekcii Otázky, odpovede, kontakty. Informáciu o vybavení sťažnosti AL/AG zašle AVON na elektronickú adresu AL/AG najneskôr do 30 dní. AL/AG má taktiež právo obrátiť sa so svojim podnetom na príslušné orgány dohľadu a dozoru.

 

 1. AVON je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 2650/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. AL/AG, ktorý/ktorá je spotrebiteľom, má podľa zákona č.102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.soi.sk/. AL/AG, ktorý/ktorá je spotrebiteľom má take právo začať mimosúdne riešenie sporu zo zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ak je niektoré z ustanovení týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. AVON Dohoda a kúpna zmluva vrátane týchto VOP sú archivované AVONom v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

 

 1. Kontaktné údaje AVON nájdete v online kancelárii v sekcii Otázky, odpovede, kontakty.